Town & Country Radio Jan Phipps - Illinois Farm Bureau Partners Town & Country Radio Jan Phipps - Illinois Farm Bureau Partners